Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

 27.09.2022

Národný projekt

 „AKTIVÁCIA A ZAŠKOLENIE ZNEVÝHODNENÝCH UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE“ – Opatrenie č. 2

podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Cieľom Opatrenie č. 2 je zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na ZUoZ, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnutých osôb.  Opatrenie č. 2 napomáha k získavaniu nových zručností a rozširovaniu existujúcich ZUoZ, ktorí budú  zapojení do projektu, sa napomáha k zvýšeniu ich zamestnateľnosti, čím sa zvýši ich šanca pre uplatnenie sa na trhu práce. 

Oprávnení žiadatelia:

 • obce, samosprávne kraje a nimi zriadené organizácie;
 • štátne aj súkromné: zdravotnícke zariadenia, nemocnice, školy a školské zariadenia, poskytovatelia sociálnych služieb;
 • právnická osoba – zamestnávateľ podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti, ktorá poskytuje verejnoprospešné služby, najmä pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní a zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo charitatívnych akcií, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou, pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane alebo v súvislosti s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom alebo výnimočným stavom.

Cieľová skupina: Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (ZUoZ) podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti je uchádzač o zamestnanie, ktorý je:

 1. občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent  

    školy“),

 1. občan starší ako 50 rokov veku,
 2.   občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“),
 3. občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu,
 4.  občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie,
 5. štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá  doplnková ochrana,
 6. občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou osobou odkázanou na jeho starostlivosť alebo s viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,
 7. občan so zdravotným postihnutím.

V rámci národného projektu sú stanovené ďalšie kritéria výberu ZUoZ z oprávnenej cieľovej skupiny, ktoré musia byť zohľadnené vzhľadom na merateľné ukazovatele, ktoré sú stanovené v Operačnom programe Ľudské zdroje a úrad je povinný ich dodržiavať.

Výber vhodných kandidátov je vzhľadom na kritériá merateľných ukazovateľov v plnej kompetencii príslušného úradu. Úrad je teda povinný pred zaradením ZUoZ preveriť, či ZUoZ spĺňa kritéria oprávnenej cieľovej skupiny a merateľné ukazovatele projektu.

Vzhľadom na to, že na finančný príspevok nie je právny nárok a vzhľadom na percentuálny podiel merateľných ukazovateľov, ktorý je úrad povinný dodržiavať v zmysle schválenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v súlade s OP ĽZ,
je úrad oprávnený príspevok zamietnuť.

Podmienkou zaradenia do Opatrenia č. 2 je, že všetci účastníci projektu musia prejsť opatrením č. 1 projektu NP Aktivácia ZUoZ.

Do Opatrenia č. 2 môžu byť zaradení ZUoZ len raz, bez možnosti opakovaného zaradenia.

Do Opatrenia č. 2 nemôžu byť zaradení ZUoZ, ktorí sú zaradení do vykonávania § 52 alebo
§ 52a zákona o službách zamestnanosti.

Opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ

Aktivácia je forma získavania a obnovy pracovných návykov, kde sa očakáva zvýšenie aktivity ZUoZ pri hľadaní si zamestnania, získanie alebo zlepšenie pracovných návykov a zručností, príp. získavanie nových zručností a ich následná integrácia na trh práce.

Zaškolenie ZUoZ je nepovinná aktivita v rámci opatrenia č. 2. Účelom zaškolenia je poskytnúť ZUoZ možnosť nadobudnúť praktické skúsenosti a zručnosti potrebné pre zapojenie sa do výkonu príslušnej pracovnej činnosti. Zaškolenie, ktoré zamestnávateľ môže pre ZUoZ zabezpečiť, má pomôcť ZUoZ osvojiť si pracovné postupy v súlade s požiadavkami a potrebami konkrétneho zamestnávateľa.

Zamestnávateľ môže zabezpečiť zaškolenie ZUoZ v období prvých 3 mesiacov aktivácie v rozsahu minimálne 25 hodín.

Cieľom je  pozitívny posun, potrebný pre uplatnenie sa na otvorenom trhu práce. Počas aktivácie si budú ZUoZ osvojovať teoretické a praktické zručnosti pod vedením koordinátora, ktorého určí zamestnávateľ z radov svojich zamestnancov. V rámci koordinácie môže koordinátor zabezpečovať koordináciu  viacerým ZUoZ pri vykonávaní aktivácie.

Rozsah vykonávania aktivácie u zamestnávateľa:

 • vykonáva sa v rozsahu 20 hodín týždenne s dodržaním stanoveného počtu maximálne 80 hodín mesačne, nepretržite najmenej počas 3 mesiacov, najviac počas 5 mesiacov, bez možnosti predĺženia a opakovaného vykonávania počas jednej evidencie ZUoZ,
 • po skončení aktivácie vydá zamestnávateľ ZUoZ potvrdenie o vykonaní aktivácie,
 • príspevok bude vyplácaný na základe dohody medzi zamestnávateľom a úradom
  a na základe dohody uzatvorenej medzi ZUoZ a úradom.

Koordinovanie sa vykonáva v odporučenom rozsahu 80 hodín mesačne, nepretržite najmenej počas 3 mesiacov, najviac počas 5 mesiacov. Príspevok bude vyplácaný na základe dohody medzi zamestnávateľom a úradom a na základe dohody medzi ZUoZ a úradom.

Výška  príspevku:

Poskytovanie paušálneho finančného príspevku ZUoZ po dobu minimálne 3 mesiacov, max. 5 mesiacov vo výške životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre rok 2022  t. j 234,42 EUR/mesiac, ktorý je určený na úhradu nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním aktivácie u zamestnávateľa. Príspevok sa bude pomerne krátiť za čas neprítomnosti ZUoZ na mieste vykonávania aktivácie na základe evidencie dochádzky.

Príspevok subjektu, ktorý zabezpečuje aktiváciu

a) príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivácie.

Príspevok sa poskytuje mesačne, najviac vo výške 4% z celkovej ceny práce podľa
§ 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti, vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, t. j. 63,27 EUR pre rok 2022 na jedného aktivovaného ZUoZ,  a to  najmä na úrazové poistenie UoZ, na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť účastníka, na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivácie ZUoZ.

b) príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca - koordinátora.

Príspevok sa poskytuje mesačne, najviac  vo výške 3 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti, vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, t. j. 47,45 EUR pre rok 2022 na jedného aktivovaného ZUoZ vykonávajúceho aktiváciu.

Dohodnutá výška príspevku sa po celú dobu trvania záväzku nebude meniť (nevalorizuje sa). Z dôvodu, aby nedošlo k duplicite financovania rovnakých výdavkov na toho istého ZUoZ v tom istom čase, finančný príspevok nemôže byť poskytnutý zamestnávateľovi na úhradu tých nákladov, na ktoré mu už bol poskytnutý príspevok z verejných zdrojov, alebo zdrojov EŠIF.

NA POSKYTNUTIE TÝCHTO FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV NIE JE PRÁVNY NÁROK.

Finančný príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorom územnom obvode sa bude vykonávať aktivácia.

V rámci tohto opatrenia nie je možné na toho istého ZUoZ opätovne poskytnúť finančný príspevok.

V prípade predčasného skončenia vykonávania aktivácie sa miesto vytvorené na tento účel nepreobsadzuje a zaniká. V takom prípade je zamestnávateľ povinný v zmysle dohody, najneskôr 30 kalendárnych dní odo dňa predčasného ukončenia aktivácie, predložiť úradu relevantné doklady, v ktorých budú uvedené aj dôvody predčasného skončenia aktivácie a doklady preukazujúce skončenie vykonávania aktivácie.

V rámci Opatrenia č. 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ sa môže realizovať aj nepovinná aktivita Zaškolenie ZUoZ.

Oprávneným výdavkom je paušálny príspevok na zabezpečenie zaškolenia ZUoZ (ďalej aj „príspevok na zabezpečenie zaškolenia ZUoZ“ alebo „príspevok“) vo výške 150,00 EUR, ktorý sa bude uhrádzať jednorazovo po absolvovaní zaškolenia.

Úrad si vyhradzuje právo neuhradiť príspevok na zabezpečenie zaškolenia ZUoZ, ak:

 • ZUoZ nepodpíše splnomocnenie na úhradu príspevku na zabezpečenie zaškolenia,
 • zamestnávateľ nezabezpečí zaškolenie ZUoZ v období prvých 3 mesiacov aktivácie,
 • zamestnávateľ nezabezpečí zaškolenie ZUoZ v rozsahu minimálne 25 hodín,
 • zamestnávateľ nepredloží úradu originál potvrdenia o zabezpečení zaškolenia na predpísanom formulári najneskôr do 10 pracovných dní po uplynutí tretieho kalendárneho mesiaca, v ktorom sa aktivácia vykonávala.

Finančný príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorom územnom obvode sa bude vykonávať aktivácia.

V rámci tohto opatrenia nie je možné na toho istého ZUoZ opätovne poskytnúť finančný príspevok.

NÁRODNÝ PROJEKT

„AKTIVÁCIA ZNEVÝHODNENÝCH UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE“

Opatrenie č. 3

podľa § 54 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Projekt sa realizuje formou oznámenia, ktoré  bolo zverejnené na webovej stránke ústredia. V zmysle tohto oznámenia môžu zamestnávatelia predkladať žiadosti pre oprávnenú cieľovú skupinu.

Opatrenie č. 3: Podpora vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „ZUoZ“)

Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je predchádzajúca účasť ZUoZ na Opatrení č. 1 (absolvovanie poradenského procesu ZUoZ).

Z toho vyplýva:

1. Žiadateľ predloží Žiadosť o poskytnutie príspevku na úrad PSVR Humenné až po podpísaní ponukového listu vybraným ZUoZ, ktorého podanie overí oddelenie sprostredkovania práce (overenie ZUoZ na  t.č. 057/2440 271-2, resp. osobne č.dverí 10, 10a).

2. Žiadateľ spolu so žiadosťou o poskytnutie príspevku musí predložiť na príslušné oddelenie AOTPaP UPSVR Humenné spolu s prílohami žiadosti aj zoznam ZUoZ, ktorí budú zaradení do pracovného pomeru k zamestnávateľovi a zároveň im bol vydaný ponukový list.

Finančný príspevok na podporu zamestnávania ZUoZ sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru ZUoZ  podľa § 8 ods.1 zákona o službách zamestnanosti, ak pracovný pomer je dohodnutý na dobu určitú/neurčitú a najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Pracovné miesto sa podporuje počas obdobia 6 mesiacov, pričom zamestnávateľ je povinný udržať pracovné miesto ďalšie 3 mesiace. 

TERMÍN REALIZÁCIE: september 2022 - december 2023 

CIEľOVÁ SKUPINA

ZUoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti, vedený v evidencii UoZ.

V rámci projektu sú stanovené ďalšie kritéria oprávnenej cieľovej skupiny, ktoré musia byť zohľadnené vzhľadom na merateľné ukazovatele, ktoré sú stanovené v OP ĽZ a je nevyhnutné ich dodržiavať.

V záujme splnenia merateľných ukazovateľov aktivity projektu, odsúhlasenie  vhodného ZUoZ je v kompetencii príslušného úradu.

V prípade, ak zamestnávateľ v čase podávania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku nemá vybraného kandidáta, výber vhodného ZUoZ môže na žiadosť zamestnávateľa napr. prostredníctvom výberového konania zabezpečiť príslušný úrad, pred posudzovaním žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA (zamestnávatelia)

-       obce, samosprávne kraje a nimi zriadené organizácie;

-       štátne aj súkromné: zdravotnícke zariadenia, nemocnice, školy a školské zariadenia, poskytovatelia sociálnych služieb;

-       právnická osoba – zamestnávateľ podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti, ktorá poskytuje verejnoprospešné služby, najmä pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní a zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo charitatívnych akcií, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou, pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane alebo v súvislosti s mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom alebo výnimočným stavom.

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Žiadosti a povinné prílohy k žiadosti žiadateľ predkladá v jednom origináli (poštou, osobne), alebo prostredníctvom elektronickej schránky  na územne príslušný úrad, kde žiadateľ vytvára pracovné miesto.

Úrad akceptuje žiadosť spracovanú na predpísanom formulári. Formulár žiadosti a ďalšie dokumenty sú zverejnené na internetovej stránke ústredia http://www.upsvar.sk.

Žiadosť musí byť potvrdená originálnym podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa a označená odtlačkom pečiatky/elektronickým podpisom. Podpísaním žiadosti žiadateľ akceptuje podmienky oznámenia a súčasne potvrdzuje správnosť údajov, akceptuje podmienky príslušnej schémy pomoci de minimis - Schéma DM č. 16/2014 v platnom znení, alebo Schémy štátnej pomoci  „ SA.101576“ v platnom znení.

Žiadateľ by si mal vo vlastnom záujme preveriť správnosť údajov a či je žiadosť kompletná.

V záujme splnenia merateľných ukazovateľov aktivity projektu, odsúhlasenie  vhodného ZUoZ je v kompetencii príslušného úradu.

V prípade, ak zamestnávateľ v čase podávania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku nemá vybraného kandidáta, výber vhodného ZUoZ môže na žiadosť zamestnávateľa napr. prostredníctvom výberového konania zabezpečiť príslušný úrad, pred posudzovaním žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku predložiť:

Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis (platí len pre podnikateľské subjekty, resp. subjekty, ktoré nie sú podnikateľským subjektom a v rámci svojej činnosti sú zapojené do hospodárskej činnosti).

Okrem predloženia vyššie uvedených dokladov, podmienkou pre poskytnutie príspevku je podľa § 70 ods. 7 a ods. 8 zákona o službách zamestnanosti je, že žiadateľ:

a)        má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,

b)        má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie,  poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,

c)        neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti   o príspevok,

d)       nemá voči úradu splatné finančné záväzky,

e)        nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

f)         nemá evidované neuspokojená nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného  pomeru,

g)        nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu, ktorá je trestne zodpovedná (obce a vyššie územné celky nie sú  trestne zodpovedné podľa § 5 ods. 1 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti  právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Splnenie podmienok uvedených v písmenách a) až e) a g) zisťuje úrad.

Splnenie podmienok uvedených v písmenách a) až c) môže preukázať aj žiadateľ.

Splnenie podmienky podľa ods. 7 písm. f) preukazuje žiadateľ formou vyhlásenia v žiadosti.

FINANČNÝ PRÍSPEVOK 

Finančný príspevok  sa poskytne zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru ZUoZ z oprávnenej cieľovej skupiny,  ak je pracovný pomer dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Finančné príspevky sa poskytujú:

Počas prvých 6 (šiestich) mesiacov trvania pracovného pomeru mesačne, a to refundáciou. Po uplynutí tohto obdobia, a to za 7 až 9 mesiac sa finančný príspevok poskytne jednorazovo súčasne s platbou za 6 mesiac poskytovania príspevku.

Finančný príspevok  poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode vytvorí pracovné miesto.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a povinné prílohy v písomnej podobe žiadateľ predkladá v jednom origináli na územne príslušný úrad, kde žiadateľ vytvára pracovné miesto.

V rámci tohto opatrenia nie je možné na toho istého ZUoZ opätovne poskytnúť finančný príspevok.

VÝŠKA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Výška finančného príspevku: poskytuje sa mesačne vo výške 80 % minimálnej celkovej ceny práce pri plnom pracovnom úväzku zamestnanca, pre rok 2022 bude príspevok vo výške najviac 698,69 €.

Po  6 mesiacoch podporovania pracovného miesta je zamestnávateľ povinný udržať pracovné miesto ďalšie 3 mesiace a bude mu vopred vyplatený jednorazový príspevok vo výške 20 % minimálnej celkovej ceny práce pri plnom pracovnom úväzku zamestnanca  pre rok 2022 za každý mesiac 174,67 €, t. j.  vo výške 524,01 .

Výška príspevku bude v priebehu implementácie projektu upravovaná v závislosti od valorizácie minimálnej mzdy, avšak výška finančného príspevku dohodnutá v rámci uzatvorených dohôd sa už nebude meniť.

Finančná pomoc pozostáva z finančného príspevku zo zdrojov ESF a ŠR. Vzájomný pomer medzi prostriedkami spolufinancovania z prostriedkov ESF a zo štátneho rozpočtu je
85 % : 15 %.

Z dôvodu, aby nedošlo k duplicite financovania rovnakých výdavkov na toho istého ZUoZ v tom istom čase, finančný príspevok nemôže byť poskytnutý zamestnávateľovi na úhradu tých nákladov, na ktoré mu už bol poskytnutý príspevok z verejných zdrojov, alebo zdrojov EŠIF.

FINANCOVANIE Opatrenia č. 3

Financovanie sa uskutočňuje formou refundácie uhradených oprávnených výdavkov žiadateľom na základe preukázaných účtovných dokladov dokumentujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov počas prvých 6 mesiacov poskytovania príspevku a za zvyšné 3 mesiace je príspevok vyplatený vopred, pričom následne zamestnávateľ predloží úradu na osobitnom tlačive evidencia obsadzovania/preobsadzovania pracovných miest, ktoré je povinnou prílohou  dohody potvrdenie o trvaní pracovného pomeru za daný mesiac za zamestnanca/ov, na ktorých vytvorenie PM bol poskytnutý príspevok

Kontaktné osoby:

Ing. Viera Vašková, 2. poschodie, č. dverí 93, tel.: 057/2440 407, e-mail: viera.vaskova.@upsvr.gov.sk – obce, samosprávne kraje a nimi zriadené organizácie okres Humenné

Gabriela Mészárosová, 2. poschodie, č. dverí 91, tel.: 057/2440 403, e-mail: gabriela.meszarosova@upsvr.gov.sk – obce, samosprávne kraje a nimi zriadené organizácie okres Snina

Ing. Hyacinta Roháľová, 2. posch., č. dverí 91a, tel.: 057 2440 402, e-mail: hyacinta.rohalova@upsvr.gov.sk  -  ostaní oprávnení žiadatelia (zamestnávatelia) okres Humenné a Snina

                

Kontaktné údaje:Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6