Súčasnosť

Víťazovce patriace do okresu Humenné, ležia v juhovýchodnej časti Ondavskej vrchoviny v hornej časti údolia východného prítoku rieky Oľky v nadmorskej výške okolo 180m.

Obec tvorila súčasť Humenského panstva rodu Drughetovcov a prvá písomná zmienka sa nachádza v listinách z roku 1451. Vznik dediny spadá do 14. až 15. storočia.

Víťazovce malo v r.1600 obývaných 7 poddanských domov a jeden, dva domy Šoltýsov. Na prelome 16. a 17. storočia boli Víťazovce malou dedinou so slovenským obyvateľstvom. Pravdepodobne v druhej tretine 17. storočia poddaní dedinu postupne opúšťali a vymierali. Okolo r. 1690 dedina Víťazovce nejestvovala. V novšom období vystupujú Víťazovce len ako osada obce Ohradzany. Počas prvého celokrajského sčítania ľudu r. 1787 mala 3 domy a 41 obyvateľov. Podľa súpisu z roku 1828 tu bolo 7 domov a 60 obyvateľov. Do roku 1955 bola osadou Ohradzian, osamostatnila sa v roku 1956. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom.

Najvýraznejšie zmeny v obci boli zaznamenané v 50-tych rokoch tohto storočia a v súčasnosti, kedy bola vybudovaná základná občianska vybavenosť a to obchod, miestne komunikácie, materská škôlka a mosty.
Boli vybudované kultúrny dom, futbalové ihrisko, rozšírený cintorín, čiastočná regulácia potoka, vydláždené priekopy, autobusové zástavky, miestny rozhlas a dom nádeje.

Súčasnosť:

Demografický vývoj obce je nepriaznivý. Znižuje sa podiel mladých ľudí, jednak z dôvodu nízkej pôrodnosti a druhým faktorom je odchod mladých ľudí za prácou do zahraničia, kde sa mnohí natrvalo usadia. Pracovných možností v tomto regióne je málo.
Obec má 129 domov, ale z toho 93 trvalé obývaných domov. Obec je položená v dosť členitom území, kde sú dobré podmienky pre rozvoj živočíšnej výroby. Celkový kataster má 538 ha ornej, lesnej pôdy a pasienkov a zastavanej plochy. 
Stred obce je vo výške 190 m nad morom a celou obcou preteká potok Hatka, ktorý je iba upravený. Značné časť lesov tvoria bukové porasty, bukovo-hrabovo-dubové a borovicové. Charakteristickými porastami dolín sú rôzne druhy jelší, brezy, vŕby ale aj čerešne a ostatné.

Obec je vzdialená 13 km od okresného mesta Humenné. V obci bol s podporou projektov vybudovaný Dom športových hier a tenisové a volejbalové ihrisko. Okrem toho na základe projektov bola v centre obce postavená aj nová autobusová zastávka a chodník pre chodcov. 

Nutná potreba je rozvoj cestovného ruchu - Agroturistiky, nakoľko niektorí občania tu začínajú rozvíjať chov jazdeckých koní. Obec má podmienky pre pešiu turistiku a cykloturistiku. Značnú časť je potrebné venovať skrašľovaniu obce, rekonštrukcií jestvujúcich objektov, budovanie oddychových parkov a verejných priestranstiev. 

Medzi partnerov patria blízke obce Lukačovce, Ohradzany, Jankovce a návštevníci Víťazoviec.