KOMPOSTOVANIE

 29.10.2020

                                                                                            INFORMÁCIA

O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU

Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné:

  1. vyplniť, 
  2. podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok za komunálny odpad),
  3. doručiť:
  1. do podateľne obce na Obecnom úrade obce Víťazovce,
  2. v úradných hodinách,
  3. do 15. 12.  2020.

Tlačivo vyhlásenia je zverejnené aj na webovom sídle obce: www.vitazovce.sk  .

Za súčinnosť vopred ďakujem                                 

______________________________

        Ing. Veronika Pošiková

starosta obce

V súlade s ustanoveniami §19 odsek 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje obec Chlmec dotknutej osobe pri spracúvaní jej osobných údajov informácie:

Identifikačné údaje obce Víťazovce ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutej osoby:

Obec Víťazovce,     sídlo: Víťazovce 90, 06724,      IČO: 0032375600

Kontaktné údaje obce Víťazovce ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutej osoby:

oprávnený zamestnanec obce: Ing. Veronika Pošiková, Lenka Sabolová     mail:  ouvitazovce@gmail.com

Kontaktné údaje zodpovednej osoby obce Víťazovce ako prevádzkovateľa osobných údajov dotknutej osoby:

PP Protect s.r.o., A.Bernoláka 2, 071 01 Michalovce,                 mail: zodpovednaosoba@ppprotect.sk

Účel spracúvania osobných údajov:

preukazná spôsobilosť obce pri uplatnení zákonnej výnimky pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom

Doba uchovávania osobných údajov, kritéria jej určenia:

po dobu povinnosti preukaznej spôsobilosti obceZoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7