NATURPACK Certifikát 2023

 24.04.2024

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s., so sídlom Bajkalská 25, 821 01 Bratislava, autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov, má s našou obcou uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, ktorej predmetom je dohoda o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov. 


Naturpack nám touto cestou ďakuje za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2023 pri zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky v zmysle § 81 ods. 7 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V prílohe tohto mailu Vám zasielame Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré bolo na území Vašej obce/mesta vytriedené v roku 2023.

Ďakujeme našim občanom, že zodpovedným triedením odpadov prispievajú k ochrane životného prostredia a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6