PSK - VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

 29.11.2022

Obec Víťazovce sa v mesiaci marec 2022 zapojila do Výzvy pre región, ktorú vyhlásil Prešovský samosprávny kraj s projektom: „Multifunkčné ihrisko 33,0 x18,0. Absencia športoviska tohto druhu v našej obci a dopyt obyvateľov  boli hlavnými dôvodmi, prečo sa obec rozhodla vypracovať projekt a uchádzať sa s ním o poskytnutie dotácie. Po spracovaní projektu obec zaslala žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 „Výzva pre región“ – Program: Výstavba športovísk.  Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  po posúdení žiadostí rozhodlo dňa 13.6.2022 Uznesením č. 978/2022 o pridelení dotácie aj pre uvedený projekt. Maximálna výška poskytnutej dotácie je 55 083,50 eur. Prijímateľ je povinný spolufinancovať podporovanú činnosť vo výške najmenej 30% zo schválenej dotácie.

Obec začala dňa 20.07.2022 proces verejného obstarávania. Najvýhodnejšiu cenovú ponuku predložil uchádzač: MARO, s.r.o.  Po vyhodnotení verejného obstarávania bola s úspešným uchádzačom uzatvorená Zmluva o dielo č.46/2022.

V týchto dňoch sa finišuje s realizáciou diela. Multifunkčné ihrisko po jeho dokončení bude slúžiť širokej verejnosti.  Priestor multifunkčného ihriska bude monitorovaný kamerovým systémom, aby týmto obec predišla vandalizmu.  Cieľom realizácie tohto diela je rozvoj športu v obci a podpora mládeže v zmysle VZN PSK č. 78/2019.   

Realizáciou multifunkčného ihriska obec prispela k všeobecnému rozvoju športu medzi obyvateľmi obce.  V budúcnosti plánujeme naďalej rozvíjať športovú infraštruktúru na území obce.

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6