Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra

 28.11.2022

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE VÍŤAZOVCE

v súlade s § 18a odst. 1-4  zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení,

v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva

vo Víťazovciach č. 38  dňa  25.11.2022.

Určuje následovné podmienky, náležitosti prihlášky a požiadavky:

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať písomnú

prihlášku najneskôr do 21.12.2022  na Obecnom úrade vo Víťazovciach v uzavretej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra“ – neotvárať!.

Úväzok 0,05   / 5 % /

POŽIADAVKY:

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

- prihláška na výberové konanie

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v

   zastupiteľstve

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej

  pozície

- kópie o vzdelaní, absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov 

- prax vo funkcii minimálne 15 rokov   

                                                  ……………………………….

                                                                                                        Ing. Veronika Pošiková

                                                                                                                          starostka obce    Zoznam aktualít :

    1 2 3 4 5 6