Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 21.11.2022

                        Obec Víťazovce, Víťazovce č.90, 067 24 Lukačovce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA

Z v o l á v a m Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Víťazovciach

na deň 25.novembra 2022 o 18.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu vo Víťazovciach.

Návrh programu rokovania :

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa o overovateľov zápisnice
 2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 3. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 5. Vystúpenie starostky obce
 6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 7. Návrh a zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
 8. Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 9. Poverenie poslanca na zastupovanie starostu obce
 10. Určenie platu starostky obce
 11. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Víťazovce
 12. Audit účtovnej závierky za rok 2021
 13. Správa z finančnej kontroly č. 6/2022, 7/2022 a 8/2022
 14. Zverejnenie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a orientačné na roky 2024 a 2025 na pripomienkovanie
 15.  Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Víťazovce k návrhu rozpočtu na roky 2023-25
 16. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Víťazovce na 1. polrok 2023
 17. Rôzne
 18. Záver

    Ing. Veronika Pošiková

                                                                 Starostka obce

                                                                     Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6