Zápis predškolákov do 1.ročníka

 17.03.2022

INFORMÁCIE K ZÁPISU

Vážení  rodičia, vaše dieťa môžete zapísať do 1. ročníka:

1. Osobne  v škole  v dňoch  4.  až  7. apríla  v čase od 12:00 do 14:30 hod.

     Zákonní zástupcovia vyplnia prihlášku v papierovej forme.  Na zápis je potrebný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Radi privítame budúcich prváčikov  v škole a počas vášho vypisovania prihlášky sa im budeme venovať.

2. Elektronickou formou na www.zsohradzany.edupage.org,  -  od 1.apríla do 30. apríla 2022 vyplnením elektronickej prihlášky.

     Overovanie a podpis údajov od zákonných zástupcov, ktorí zapíšu dieťa elektronickou formou sa uskutoční v škole po telefonickom dohodnutí termínu. Pri overovaní údajov je potrebné predložiť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu, prípadne kópiu  rozhodnutia o zverení dieťaťa do výchovy.

     Prihlášku podpisujú obidvaja zákonní zástupcovia.

Odklad plnenia povinnej školskej dochádzky u dieťaťa, ktoré nedosiahne školskú spôsobilosť:

Zákonní zástupcovia  sú povinní zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ.

O pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania rozhoduje riaditeľka MŠ.

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doložia vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie najneskôr do 30.5.2022.


  • 17.03.2022 | 0.22 Mb
  • 17.03.2022 | 0.19 Mb

Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6