Výzva na udržiavanie pozemkov popri miestnych komunikáciách

 09.06.2020

Výzva vlastníkov na údržbu (kosenie) pozemkov.

     Pripomíname vlastníkom nehnuteľnosti v Obci Víťazovce, aby si udržiavali svoje nehnuteľnosti pokosené. Vlastník nehnuteľnosti, bez ohľadu na to, či nehnuteľnosť je alebo nie je oplotená, je povinný odstraňovať burinu počas celého vegetačného obdobia, odsraňovať invázne durhy rastlín, zamedziť ich opätovnému šíreniu a zabezpečiť kosenie pozemku do začiatku kvitnutia, najneskôr však do 30.05. kalendárneho roka (najmenej 2x do roka).

     Zoznam inváznych druhov rastlín ustanovilo Ministerstvo životného prostredia vo vyhláške č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny. Taktiež vlastník nehnuteľnosti susediacej s verejným priestranstvom je povinný susediace verejné priestranstvo na vlastné náklady udržiavať, kosiť a čistiť. Táto povinnosť sa vzťahuje na verejné priestranstvo od oplotenia nehnuteľnosti až po krajnicu vozovky ( v prípade, ak nehnuteľnosť nie je oplotená, 1,5 m od krajnice vozovky nachádzajúcej sa pred nehnuteľnosťou) t.j. na spevnené plochy, pásy zelene, chodníky, brehy a odvodňovacie rigoly. 

     Súčasne Vás žiadame, aby ste rešpektovali nedeľný pokoj a v tento deň nevykonávali rušivé činnosti ako kosenie trávy, pílenie dreva a hlučná stavebná činnosť.


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6