Výzva na predkladanie ponúk

 14.10.2019

V Ý Z V A

na predkladanie ponúk

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

                           MODERNIZÁCIA KULTÚRNEHO DOMU VÍŤAZOVCE


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6