Pozvánka na zasadnutie OZ

 20.02.2019

Občania Víťazoviec

POZVÁNKA

Vážení občania,

týmto Vás pozývam na schôdzu obecného zastupiteľstva vo Víťazovciach, ktorá sa

            uskutoční v pondelok 25.2.2019 o 18.00 na Obecnom úrade.

                                                                                                         Ing. Veronika Pošíková

                                                                                                             starostka obce

             

           Vo Víťazovciach 17.2.2019

   

STAROSTKA OBCE VÍŤAZOVCE

POZVÁNKA

V zmysle §13, ods.4a) Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

Zvolávam

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Víťazovciach,

Ktoré sa uskutoční dňa 25.februára (pondelok) 2019 o 18.00 hodine

v kancelárii Obecného úradu

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov
 4. Majetkové priznanie starostky obce
 5. Správa starostky obce o činnosti od posledného zasadnutia OZ
 6. Kontrola plnenia uznesení zo zasadania OZ dňa 14.12.2018
 7. Správa hlavnej kontrolórky obce  z finančnej kontroly č.7,8/2018
 8. Schválenie preklenovacieho úveru na rekonštrukciu miestnych komunikácii v obci Víťazovce
 9. Štruktúra riadiacich orgánov v obci Víťazovce k plneniu úloh pripravenosti obce Víťazovce na úseku krízového riadenia, krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie, civilného, núdzového plánovania a civilnej ochrany
 10. Návrh zmluvy na prenájom studne pri DŠH Jozefovi Kondrátovi
 11. Schválenie VZN – prevádzkový poriadok na pohrebiská
 12. Založenie Športového klubu Víťazovce
 13. Žiadosť o NFP na výstavbu multifunkčného ihriska pri Dome športových hier
 14. Plán kultúrnej činnosti na obdobie máj 2019
 15. Informácie starostky obce
 16. Rôzne
 17. Diskusia
 18. Záver

Ing. Veronika Pošiková

       starostka obce
Zoznam aktualít :

1 2